Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Informacije
Kontakti
Advertisement
Glasnik - 2018 PDF Ispis E-mail

Glasnik br. 1 - 2018 31. 1. 2018. Broj 1 Godina 23

Statut Općine Bedenica

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bedenica

Odluka o obračunu i naprati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Bedenica

 

Glasnik br. 2 - 2018  20. 3. 2018. Broj 2 Godina 23

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bedenica

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Bedenica

Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir programa i projekata udruga koji će se financirati iz proračuna Općine Bedenica

Odluka o ustrojavanju zajedničkog komunalnog redarstva 

Zaključak

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Bedenica i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Bedenica

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Bedenica i njihovih zamjenika

Zaključak o odobrenju sredstava VZ Općine Bedenica

Zaključak o odobrenju doznake sredstava Udruzi edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije

Zaključak o odobrenju doznake sredstava za projekt Hrvatskog crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Sv. I. Zelina

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

Glasnik br. 3 - 2018  5. 4. 2018. Broj 3 Godina 23

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bedenica za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju i socijalnoj zaštiti te razvoj civilne zaštite za 2017. godinu 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bedenica

 

Glasnik br. 4 - 2018  24. 5. 2018. Broj 4 Godina 23

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Bedenica

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Bedenica

Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Bedenica

Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Bedenica

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka dluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka

Odluka

Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade

Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Bedenica

 

Glasnik br. 5 - 2018  19. 6. 2018. Broj 5 Godina 23

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bedenica

Odluka o kupnji nekretnine za korist Općine Bedenica

Odluka o smanjenju početne cijene nekretnina

Zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“

Odluka (NK Strmec)

Odluka (OŠ Bedenica)

Odluka (NK Strmec)

Odluka (Udruga umirovljenika)

Odluka (KUD Danica)

 

Glasnik br. 6 - 2018  10. 7. 2018. Broj 6 Godina 23

Odluka o sazivanju zbora građana naselja Turkovčina

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Bedenica

 

Glasnik br. 7 - 2018  30. 7. 2018. Broj 7 Godina 23

Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Bedenica za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganju za projekt „Rekonstrukcija stare zgrade škole u Kulturni centar Bedenica – prenamjena dijela zgrade“

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bedenica za 2018.g.

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Bedenica

Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih životinja s javnih površina na području Općine Bedenica

 

Glasnik br. 8 - 2018  28. 8. 2018. Broj 8 Godina 23

Odluka o sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Bedenica za razdoblje rujan – prosinac 2018. g.

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Opććine Bedenica (Glasnik Općine Bedenica br. 7/18)

Zaključak o imenovanju mrtvozornika

Odkuka o sufinanciranju školske kuhinje OŠ Bedenica

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom Općine Bedenica za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Odluka (regres)

Zaključak (LD Fazan)

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Bedenica

 

Glasnik br. 9 - 2018  2. 10. 2018. Broj 9 Godina 23

Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine Bedenica

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Bedenica

Odluka o sufinanciranju troškova putovanja ili stanarine studentima sa područja Općine Bedenica

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Bedenica za 2017.

Odluka (OŠ Bedenica)

Odluka (OŠ Bedenica)

Zaključak (VZO Bedenica)

Odluka (Udruga umirovljenika)