Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Informacije
Kontakti
Advertisement
Glasnik - 2017 PDF Ispis E-mail

Glasnik br. 1 -2017 17.03.2017. Broj 1 Godina 22

 GODISNJI IZVJESTAJ O IZVRSENJU PRORACUNA  Opcine Bedenica za 2017. godinu

 ODLUKA o raspisivanju izbora za clanove vijeca mjesnih odbora

 ODLUKA o izradi III. izmjene i dopune prostornog plana

 

Glasnik br. 2 -2017 10.04.2017. Broj 2 Godina 22

 I. IZMJENA I DOPUNA PRORACUNA Opcine Bedenica za 2017. godinu

 I. IZMJENA PLANA NABAVE za 2017.godinu

 ODLUKA o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcija stare zgrade škole u Kulturni centar - prenamjena dijela zgrade"

 

Glasnik br. 3 -2017 08.06.2017. Broj 3 Godina 22

 ODLUKA o porezima Opcine Bedenica

 ODLUKA o sufinanciranju troskova smjestaja djece u vrtic u 2017.

 Zakljucak o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje

 Zakljucak o imenovanju predsjednika i podpredsjednika Opcinskog vijeca Opcine Bedenica

 Zakljucak o izboru Mandatne komisije Opcinskog vijeca Opcine Bedenica

 

Glasnik br. 4 - 2017 25. kolovoza 2017. Broj 4 Godina 22

 ODLUKA o sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Bedenica za razdoblje rujan - prosinac 2017.

 

 

Glasnik br. 5 - 2017 14. rujna 2017. Broj 5 Godina 22

 ODLUKA o sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Bedenica za razdoblje rujan - prosinac 2017.

 ZAKLJUČAK o izboru Odbora za financije i proračun

 ZAKLJUČAK o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Općine Bedenica

 ODLUKA o sufinanciranju školske kuhinje OŠ Bedenica

 ODLUKA o sufinanciranju troškova putovanja ili stanarine studentima sa područja Općine Bedenica

  ODLUKA o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Bedenica

 ODLUKA o dopuni Odluke o cijeni grobljanskih usluga

 ODLUKA o donošenju Plana zaštite od požara Općine Bedenica Procjene ugroženosti od požara Općine Bedenica

 ODLUKA o mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Bedenica

 

Glasnik br. 6 - 2017 15. studenog 2017. Broj 6 Godina 22

 II. izmjena proračuna Općine Bedenica

 I. izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

 Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

 Izmjena programa javnih potreba u obrazovanju, socijalnoj zaštiti i civilnoj zaštiti u 2017. g.

 Izmjena programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2017. g.

 I. izmjena plana nabave za 2017. g.

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Bedenica

Odluka da nije potrebno provesti postupak strateškeprocjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bedenica

 

 

Glasnik br. 7 - 2017 20. prosinca 2017. Broj 7 Godina 22

  Odluka o prestanku mandata člana Općinskog vijeća Općine Bedenica i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Bedenica

  Odluka o prestanku mandata člana Općinskog vijeća Općine Bedenica i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Bedenica

  Proračun Općine Bedenica za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g.

  Odluka o izvršavanju proračuna Općine Bedenica za 2018. g.

  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. g.

  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

  Program javnih potreba u obrazovanju i socijalnoj zaštiti, te razvoj civilne zaštite za 2018. g.

  Program javnih potreba u kulturi i sportu za 2018. g.

  Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade

  Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u vrtić u 2018. g.

  Odluka o sufinanciranju školske kuhinje OŠ Bedenica

  Odluka o sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Bedenica za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2018. g.

  Odluka o sufinanciranju troškova putovanja ili stanarine studentima sa područja Općine Bedenica

  Odluka o isplati financijskih sredstava za rad NK Strmec

  Odluka o isplati financijskih sredstava za rad Udruge umirovljenika Općine Bedenica

  Odluka o donaciji za planinarski križni put

  Odluka o imenovanjima zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Općine

  Odluka o financijskoj pomoći Željku Bičaku

  Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini u k.o. Komin u vlasništvu Općine Bedenica

  Odluka o naknadi štete Barbari Jantolek

  Odluka o isplati financijskih sredstava DVD-u Bičaki za nabavu opreme za vatrogasni dom Bičaki

  Odluka o isplati financijskih sredstava za rad NK Strmec

  Odluka o podmirenju troškova nabave pehara za malonogometni turnir DVD-a Bičaki

  Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Bedenica

  Odluka o isplati financijskih sredstava za rad NK-u Strmec

  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

  Odluka o isplati božićnica djelatnicima Općine Bedenica

  Odluka o isplati financijskih sredstava za rad KUD-a Danica Bedenica

  Zaključak o sufinanciranju troškova logopeda u OŠ Bedenica

  Zaključak o sufinanciranju troškova logopeda u OŠ Bedenica

  Zaključak o sufinanciranju troškova nabave sitnog inventara za školsku kuhinju

  Zaključak o sufinanciranju troškova logopeda u OŠ Bedenica

  Zaključak o sufinanciranju troškova izvan-učioničke nastave na Murteru učenika OŠ Bedenica

  Zaključak o financijskoj pomoći obiteji Hadaš

  Zaključak o sufinanciranju troškova logopeda u OŠ Bedenica

  Zaključak o isplati financijskih sredstava za rad VZ Općine Bedenica

  Zaključak o podmirenju troškova poklon paketa učenicima 1. razreda OŠ Bedenica

  Zaključak o donaciji sredstava LD Fazan za sanaciju štete na krovnoj limariji i dimnjaku lovačkog doma u Bedenici

  Zaključak o isplati financijskih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Sv. I. Zelina za „Zdravstveno savjetovalište“

  Zaključak o isplati financijskih sredstava VZ Općine Bedenica prema nalogu inspekcijskog nadzora

  Zaključak o isplati financijskih sredstava za rad VZ Općine Bedenica

  Zaključak o isplati financijskih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Sv. I. Zelina za pakete pomoći za Božić 2017.